Zielona energia w firmie Auto Hobby!


AUTO HOBBY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii na realizację projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0126/17 pt. „Zielona energia w firmie Auto Hobby sp. z o.o.” 


Celem głównym realizowanego projektu jest wytwarzanie energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne firmy, co pozwoli na ograniczenie emisji CO2. Rezultatem realizacji projektu będzie:

  • Zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE
  • Spadek emisji gazów cieplarnianych
  • Obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji
  • Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami
  • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego


Wartość projektu: 229 386,45 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 121 220,48 PLN.


Napisz do nas


Aktualności i wydarzenia

Pokaż najnowsze aktualności od Auto Hobby


Opinie